Logo

Obchodní podmínky

DŮLEŽITÉ
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami, reklamačním řádem, s podmínkami odstoupení od smlouvy a s podmínkami výměny zboží.

Provozovatel internetového obchodu je:

  • TEKOIM K.s.r.o.
  • Štefánikova 27
  • 695 01 Hodonín
  • IČO 48593206
  • Kontaktní telefon: +420 602 786 493
  • Web: www.tekoim.cz
  • E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Provozovatel je plátce DPH

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Andrieonline.cz. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník. Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy navíc též ust. § 52 a násl. občanského zákoníku. Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen obchodní zákoník. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy dle obchodního zákoníku. Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Cena zboží

Cena zboží je uvedena vždy u daného zboží. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ke kupní ceně dále prodávající účtuje poplatek za přepravu. Cenu zboží hradí kupující při převzetí, tj. dobírkou.

Doprava

Veškeré nabízené zboží je skladem a bude expedováno nejpozději do dvou pracovních dnů od objednání. O termínu dodání bude objednatel informovám elektronickou poštou na jím uvedenou adresu. Zboží lze rovněž odebrat osobně na adrese firmy TEKOIM K s.r.o., Štefánikova 27, 695 01 Hodonín. Kupující je povinen objednané zboží řádně převzít, pokud tak neučiní, prodávající má v takovém případě právo na náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly (balné, poštovné, přepravné, atd.) v prokázané výši a kupující je povinen je zaplatit prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené ve formě doporučené listovní zásilky. V případě poškození zboží při přepravě je kupující povinen o tomto neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží, informovat prodávajícího. A to i v případě, že zboží z tohoto důvodu od přepravce nepřevezme. V případě, že kupující nesepíše reklamační protokol s dopravcem, nemůže prodávající brát na poškození zřetel.

Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.

Cena dopravného: Česká pošta - dobírka: 110 Kč, PPL - dobírka: 110 Kč

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce (dle ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku). Uplynutím stanovené lhůty zaniká právo kupujícího odstoupit bez uvedení důvodů od kupní smlouvy.

Kupující je povinen písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zaslat e-mailem nebo poštou na adresu sídla prodávajícího. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen uvést číslo objednávky a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů. Dále je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží. Kupující je povinen vrátit převzaté zboží nepoškozené, nejlépe v původním obalu, bez známek běžného užívání a s doklady, které převzal spolu se zbožím (faktura, atd.), jinak odpovídá za škodu způsobenou prodávajícímu porušením této své povinnosti. Zaslání zboží zpět na dobírku z provozních důvodů není možné. Odstoupil-li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží v zákonné 30-ti denní lhůtě příkazem k úhradě na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem, je prodávající povinen do 30 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Záruka

Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců, nestanoví-li .výrobce jinak určením doby expirace přímo na výrobku. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dochází-li k výměně zboží, záruční doba se nestaví, od dodání nového zboží však běží nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým či neobvyklým užíváním či neodborným zacházením za podmínek, které jsou v rozporu s pokyny výrobce či prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.